Shigenobu Nagaishi

* 1. 4. 1944, Japonsko (Japan)