Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (The Utrecht School of the Arts)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Utrecht
adresa: P.O. Box 1520
PSČ: 3500 BM
tel.: +31 30 2349440


fax: +31 30 2349484
e-mail: info@ssc.hku.nl
www: www.hku.nl

poznámka:
Fakulty / Faculties:

Faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving (Faculty of Visual Arts and Design)
info@bkv.hku.nl
t: +31 30-2520334
Address: Ina Boudier-Bakkerlaan 50, 3582 VA Utrecht

Faculteit Kunst, Media & Technologie (Faculty of Art, Media & Technology)
info@kmt.hku.nl
t: +31 35-6836464
Address: Oude Amersfoortseweg 131 / P.O. Box 2471, 1200 CL Hilversum

Utrechts Conservatorium
info@muziek.hku.nl
t: +31 30-2314044
Address: Mariaplaats 28, 3511 LL Utrecht

Faculteit Theater (Faculty of Theatre)
info@theater.hku.nl
t: +31 30-2393300
Address: Janskerkhof 18, 3512 BM Utrecht

Faculteit Kunst en Economie (Faculty of Art and Economics)
info@ke.hku.nl
t: +31 30-2332256
Address: Lange Viestraat 2 / P.O. Box 1520, 3500 BM Utrecht

--------------------------------------------------------------------------------
http://en.wikipedia.org/wiki/Utrecht_School_of_the_Arts
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hogeschool_voor_de_Kunsten_Utrecht