Hotel International

obec: Praha
adresa: Koulova 15