Dům kultury ROH

obec: Blansko (Blansko)
adresa: _