Městská knihovna Moravský Krumlov

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Moravský Krumlov (Znojmo)
adresa: Náměstí T. G. Masaryk 35
PSČ: 672 01
tel.: 515322252
www: www.knihovna.cz

poznámka:
Historie
V 16. století měli v Moravském Krumlově pravděpodobně knihovnu Čeští bratři. Biskup Jednoty bratrské Jan Blahoslav zde zemřel, když se vydal v r. 1571 z nedalekých Ivančic na vizitaci okolních sborů. Další již prokazatelné svědectví o veřejné knihovně je z let kolem roku 1880. Tehdy byla v Mor. Krumlově založena Česká beseda. Členové se scházeli v prvním poschodí nově postavené Občanské záložny /dnešní gymnázium/ , kde se hrála divadla, konaly se plesy, koncerty a půjčovaly i knihy. Knihovníkem byl učitel Jan Hollanek.
Po vzniku Československa r. 1918 a vydání 1. knihovnického zákona /1919/ byla obecní knihovna umístěna na radnici. Půjčovalo se jednou týdně, o knihovnu se staraly /před 2. svět. válkou/ profesorky Anděla Fialová a Marie Halámková. Zlom nastal v roce 1938, kdy se město dostalo do posledního okupačního pásma a patřilo tedy /přičiněním hraběte R. Kinského a dr. Grohschmiedta/ k Německé říši.
Česká veřejná knihovna byla po válce zprovozněna s velmi chudičkým fondem a roku 1946-1947 umístěna ve druhém poschodí zámku. Měla jednu malou místnost s několika skříněmi, půjčovalo se vždy v neděli dopoledne. Knihovníkem byl učitel Oldřich Kypr.
Město Moravský Krumlov bylo městem okresním a profesionální okresní knihovna zde byla od roku 1951. Ze zámku byla přemístěna do dvou přízemních místností Kláštera. Měla jen jednoho zaměstnance a současně ředitele, kterým byl Julián Novotný, invalidní krejčí z Jezeřan. Do této funkce byl vybrán proto, že se osvědčil jako vynikající knihovník ve veřejné knihovně ve své obci. Profesionální knihovna už musela vyhovovat předepsaným normám , celý fond byl znovu zpracováván a katalogizován. Tehdy knihovníkovi pomáhala zprvu brigádně, později pak na poloviční úvazek paní Ludmila Cigánková.
Roku 1960 byl okres Mor. Krumlov zrušen a knihovna – nyní s názvem městská – připadla pod Okresní knihovnu Znojmo. V té době se opět přestěhovala do budovy “soudu” , kde jí byly přiděleny tři místnosti. V roce 1962 nastoupila do vedení paní Libuše Prosecká /pan Novotný odchází do důchodu/ a spolu s Ludmilou Cigánkovou tvořily dvě profesionální pracovnice na plný úvazek. Metodický obvod byl velký – celkem 29 místních lidových knihoven a kromě toho městská knihovna půjčovala i v pobočce v Rakšicích. Ve městě fungovaly tři větší odborové knihovny Vertex, Jednota a Poliklinika. Městská knihovna se zapojila do celostátní soutěže “Budujeme vzornou lidovou knihovnu” a obdržela za svoji práci v roce 1969 nejvyšší ocenění - titul Vzorná lidová knihovna, který v dalších letech úspěšně obhájila.
Od roku 1972, kdy do knihovny nastoupila paní Dagmar Lagová, pracovaly v knihovně již tři profesionální pracovnice. Prostory knihovny se opět rozšířily, bylo zřízeno oddělení pro dospělé čtenáře, samostatné oddělení pro děti a mládež, přibyly i skladové prostory a kanceláře
Současnost
Od 1.1.1997 po transformaci Okresní knihovny Znojmo přešla Městská knihovna Mor. Krumlov a knihovny v Polánce a Rokytné pod Městské kulturní středisko v M. K. Ostatní knihovny, které dříve financovala Okresní knihovna Znojmo, se staly majetkem obcí a obce je nyní plně financují. V současné době pracují v Městské knihovně na plný úvazek tři profesionální pracovnice.
Fond knihovny tvoří cca 25.000 svazků, součástí fondu je i regionální literatura. Uživatelům jsou poskytovány služby výpůjční, informační, reprografické a přístup na Internet. Knihovna odebírá 60 titulů časopisů, k dispozici čtenářům jsou i elektronické dokumenty, jejichž prostřednictvím si uživatelé mohou vyzkoušet a zdokonalit své znalosti a dovednosti na PC.
Knihovna sídlí v 1. patře budovy a je rozdělena na oddělení pro dospělé čtenáře, výpůjční oddělení, oddělení pro děti a mládež, studovnu a skladová oddělení.
V roce 1996 začala knihovna s tzv. Retrokatalogizací a v roce 2000 byl v knihovně spuštěn automatizovaný výpůjční systém LANius. Od února 2001 funguje v knihovně studovna s Internetem.V dětském oddělení je pro čtenáře k dispozici další počítač s CD-ROM a Internetem. Celá počítačová síť je napojena na řídící server.
Knihovna se nejen pravidelně zúčastňuje celorepublikových akcí konaných v březnu a říjnu, ale pořádá i literární kavárny, besedy, přednášky, promítání, autorská čtení, knižní výstavy a podílí se na kulturním dění ve městě. Mezi dospělými čtenáři a seniory jsou velice oblíbené a žádané Literární kavárny pojednávající o životě a díle významných osobností. Několikaletá spolupráce s nakladatelstvím Albatros a pravidelné návštěvy knižních veletrhů napomohly k získávání zajímavých kontaktů na naše přední spisovatele a ilustrátory. Díky nim jsme mohli uvítat v naší knihovně takové osobnosti jakými jsou manželé Vaculíkovi,V. Stýblová, J. Kratochvil, M. Viewegh, J. Žáček, J. Fixl, M. Zinnerová a M. Drijverová. Na své si přijdou i milovníci dobrodružství a cestopisných knih - besedy s cestovateli J. Tomšíčkem, A.Vašíčkem, M. Holcovou, Z. Šmídem a M. Stillerem poutají nemalou pozornost. Předvánoční posezení s poezií a hudbou, ukázky paličkování, putovní výstava knižních záložek, výstavky prací čtenářského kroužku, čtvrtá noc s Andersenem, to vše svědčí o nemalé píli knihovnic.
Exkurze žáků a studentů z místních i okolních ZŠ a SŠ se samostatným vyhledáváním informací v knihách, na počítačích a následným výběrem knih na regálech je již zaběhnutou akcí. Nezapomínáme ani na nejmenší děti, pro které připravujeme povídání o knížkách a knihomolkovi s ukázkou vhodných knih, časopisů i CD pro MŠ.
Knihovna využívá pravidelně grantové programy Ministerstva kultury. Z projektu VISK 2000 získala technické vybavení a připojení knihovny na Internet. Zkvalitnění internetového připojení knihovny a vybavení serverem bylo umožněno získáním grantu z projektu VISK 2003. Prvořadým úkolem v současné době je přechod z knihovního programu LANius na nový knihovní program Clavius. Ke konci loňského roku byl vypracován projekt a podán na Ministerstvo kultury v programu VISK 2006. Pravidelně využíváme také grant „Česká knihovna“ na podporu nákupu děl české literatury.
Spolupracujeme s regionálním oddělením MěK Znojmo, kde využíváme výměnných fondů knihovny, proškolování pracovníků, poradenskou a konzultační činnost a odbornou pomoc při zavádění informačních technologií v naší knihovně.
zdroj – www.knihovnamk.cz