Hotel Gustav Mahler

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Jihlava (Jihlava)
adresa: _