UB Letadlo / Let 2 2016

termín: 2016/06/12 - 2016/08/07
instituce: Sýpka Klenová
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
-
UB Letadlo / Let 2 je pokračováním výstavního projektu z roku 2013, pořádaného k 150.
výročí založení Umělecké besedy (UB). v Domě umění v Opavě. Koncept výstavy je živelný.
Jde o princip tzv. „letadla“, kdy se autoři navzájem oslovují a vzniká řetěz umělců napříč
médii i generacemi. Kurátor zastává roli pilota pomyslného letadla, "let" startuje, sleduje
jeho průběh, vybírá s autory díla pro výstavu, a "let" také v pravou chvíli ukončí.
Umělecká beseda je naším nejstarším dosud fungujícím uměleckým spolkem. Byla založena
9. března 1863 předními osobnostmi tehdejšího umění i kulturně společenského života (B.
Smetana, J. Mánes, V. Hálek, J. E. Purkyně, K. J. Erben ad.), spisovateli, skladateli, výtvarníky,
výkonnými umělci, ale i uměleckými teoretiky a poučenými „přáteli umění“, kteří tím dali po
pádu tzv. bachovského absolutismu najevo novou ctižádost: zbavit české umění dosavadního
provincialismu a dát mu evropský rozměr. Heslo spolku – V umění volnost –šťastně vyjádřilo
bytostně svobodomyslnou povahu spolku, který ve svých třech odborech – literárním,
hudebním a výtvarném – vytvořil už v prvních desetiletích své existence širokou základnu pro
plodné setkávání a vzájemné poznávání tvůrců všech generací i nejrůznějších názorových i
estetických orientací, a to v duchu tolerantní vstřícnosti. Cílem Letadla není pouze sama
výstava, jde zároveň o jakousi sondu do fungování života Umělecké besedy, respektive jejího
výtvarného odboru, vytvoření nových komunikačních spojů a otevření se uvnitř i ven. Je
zajímavé sledovat vzájemné umělecké vazby, jejich průsečíky, konvergence, divergence,
nezávislost na věku a dobové příslušnosti, kdo koho oslovuje, nakolik kdo cítí potřebu držet
se v teritoriu UB, či překračovat jeho hranice.
Na výstavě v jubilejním roce 2013 byli pro start osloveni umělci z nejmladší generace UB. Let
2 začínají poslední autoři z roku 2013.