Interiéry duše: Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur

termín: 2017/01/21 - 2017/04/30
instituce: Výstavní síň Masné krámy
typ výstavy: kolektivní

poznámka:
-
Výstava se soustředí na prezentaci aktuálních uměleckých děl českých výtvarných umělců mladší a střední generace reagujících na unikátní bytové interiérové realizace Adolfa Loose v Plzni. Autoři přizvaní k účasti na výstavě reprezentují jak místní plzeňskou uměleckou scénu, tak také širší okruh českého výtvarného umění, přičemž řada z nich v Plzni alespoň krátce působila v roli pedagogů či studentů místního uměleckého vysokoškolského učiliště – Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity. Jednotliví autoři ve svých dílech volně či zcela provázaně reagují na komplex otázek spojených s Loosovými bytovými realizacemi a jejich širším estetickým, historickým či společenským kontextem.
Výstava si všímá unikátního historického a kulturního fenoménu – osmi bytových interiérů navržených Adolfem Loosem pro plzeňské objednavatele. Koncepce výstavy je soustředěná na prezentaci uměleckých projektů třinácti umělců mladší a střední generace, které volně či přímo reagují na samotné Loosovy bytové realizace, jejich osud, osudy jejich objednavatelů či širší historické, politické, kulturní či společenské souvislosti spojené se vznikem a nezřídka i zánikem těchto realizací. Jednotliví umělci přitom při své práci vycházejí ze studia a průzkumu konkrétních Loosových interiérů a rovněž reagují na aktuální otázky spojené s vývojem interpretace historických souvislostí a jejich analýzou tváří v tvář dynamickým pohybům přítomným v rámci aktuální společenské situace. Umělci při tematizaci sledovaného materiálu uplatňují diferentní vyjadřovací strategie, avšak cíleně preferují progresivní postupy – především site-specific analýzy, práci s archivem, pseudo-dokumentarismus, participační či edukační postupy atd. Snahou výstavního projektu tedy je propojit a přesvědčivě demonstrovat integritu kulturního milieu Plzně v souvislostech historického socio-kulturního vývoje a aktuální umělecké situace v tomto městě. Výstava prohlubuje potenciál konkrétního místa a účastníkům projektu i široké divácké obci otevírá prostor pro sebeidentifikaci s tímto prostorem. Na bazálním historickém půdorysu a jeho vypjatých uměleckých aktualizacích potom nabízí široké pole interpretačních rámců sledujících především transformaci dějinných zkušeností do nejistého prostoru našeho každodenního života.