Salome

autor: Jaroslav Horejc
typ dokumentu: socha
rozměry: v. 37 cm

poznámka:
sign. v podstavci Horejc